Telerau ac Amodau

Tafarn y Nag’s Head

Diolch am ddewis aros yn y Nag’s Head. Edrychwn ymlaen at eich croesawu. Wrth sicrhau ystafell(oedd) yn y dafarn, rydych yn dod i gytundeb â ni. Darllenwch ein telerau ac amodau isod.

Talu

Byddwn yn cymryd manylion cardiau credyd dros y ffôn neu ar lein i gadarnhau a sicrhau ystafell(oedd) cadw. Rhaid ichi dalu am yr ystafell(oedd) pan fyddwch yn barod i adael. Rydym yn derbyn taliad drwy gerdyn credyd, cerdyn debyd neu arian parod.

Prisiau

Mae’r pris yn cynnwys llety a brecwast.

Canslo

Os bydd angen ichi ganslo, gofynnwn yn garedig ichi roi dau ddiwrnod o leiaf o rybudd inni. Os byddwch yn canslo’n hwyr, mae gennym yr hawl i godi’r tâl llawn fel y gwelwn orau.

Dim ysmygu

Ni chaniateir ysmygu yn unman yn adeilad tafarn y Nag’s Head. Nodwch y gofynnir i unrhyw westeion sy’n tramgwyddo yn erbyn y rheol hon adael yn syth – ac fe allant fod yn atebol dros dalu am lanhau’r ystafell yn broffesiynol , ac am unrhyw nosweithiau a drefnwyd i aros ond nad arhoswyd oherwydd inni ofyn iddynt adael yn gynnar.

Gall gwesteion ysmygu y tu allan i’r adeilad, a gofynnwn yn garedig ichi roi bonion eich sigaréts yn y blychau penodedig.

Cyrraedd

Bydd eich llety ar gael ichi ar ôl 2.00pm ar y dyddiad y trefnwyd ichi gyrraedd, oni bai ichi drefnu fel arall. Rhoddwch wybod inni os byddwch yn bwriadu cyrraedd ar ôl 9.00yh.

Gadael

Dylech adael eich llety erbyn 10.30am ar y diwrnod y trefnwyd ichi adael, oni bai ichi drefnu fel arall.

Difrod

Y chi sy’n gyfrifol am unrhyw ddifrod, gan gynnwys unrhyw beth a dorrir, sy’n digwydd yn y llety. Rhowch wybod inni yn syth. Fel arfer, ni fyddwn yn codi tâl am fân bethau a dorrir.

Cwynion 

Dylech roi gwybod inni am unrhyw gwynion a allai fod gennych cyn gynted ag y bo modd. Yn achos unrhyw fethiant o ran yr offer, yr eiddo, neu’r  cyfleusterau, byddwn yn ymdrin â’r rhain cyn gynted ag y gallwn. Nid yw’r rheolwyr yn gyfrifol am unrhyw anghyfleustra a achoswyd. Caiff yr holl offer a’r eiddo eu cynnal a’u cadw yn rheolaidd.

Notice

Closed On Sunday and Monday Evenings

Lunch served on Friday, Saturday and Sundays only

Dogs welcomed on outside grassed beer garden parasol tables only

To reserve a table please use booking form on this website