Datganiad Hygyrchedd

 Cyflwyniad

Tafarn wledig yn Sir Benfro ar gyrion pentref Aber-cuch (Abercych) yw’r Nag’s Head .

Parcio

Mae gennym faes parcio mawr wrth ochr yr adeilad – tua 20 medr ar droed  o’r brif fynedfa.  Mae’n faes parcio graean ag arwyneb lled anwastad. Fodd bynnag, mae’n bosibl parcio ar y ffordd gyferbyn â’r brif fynedfa, neu gall gwesteion gael eu gollwng yn union o flaen y brif fynedfa, ac mae’r arwyneb yn wastad heb unrhyw risiau.

Mynediad i’r mannau cyhoeddus
Y dafarn/yr ystafell fwyta

Mae’r mynediad i’r dafarn yn wastad, ond mae un stepen fach i un o’r ystafelloedd sy’n arwain at y toiledau. Nid oes gennym doiled i’r anabl ar hyn o bryd.

Yr ystafelloedd gwely ac ymolchi: cyffredinol

Mae gennym dair ystafell wely ar y llawr cyntaf. Gellir cyrraedd y rhain drwy risiau yn y dafarn neu rai allanol, sydd â chanllaw i’w gydio ynddo. Mae ein hystafelloedd ymolchi ensuite yn eithaf mawr, ac mae stepen fach i’r blwch cawod. Gallwn ddarparu dillad gwely analergaidd (hynny yw clustogau/duvets heb blu) pe byddai eu hangen.

Pwyntiau cyffredinol

  • Mae’r perchnogion yn byw yn yr adeilad ac felly maen nhw ar gael 24 awr y dydd.
    Mae gennym drefniadau ar waith i sicrhau bod gwesteion ag anableddau neu heb anableddau yn gallu gadael yr adeilad yn ddiogel mewn argyfwng.
  • Mae ein pen-cogyddion yn gallu paratoi prydau ar gyfer gwesteion sydd â gofynion deietegol penodol.
  • Mae gennym bolisi dim ysmygu drwy’r adeilad. Gall gwesteion ysmygu yn y mannau allanol sydd dan do.

Cyn cyrraedd

I gael manylion llawn a mapiau ar sut i gyrraedd y dafarn, ewch i’r adran ‘Sut i ddod o hyd inni’ sydd ar waelod pob tudalen ar y wefan.

Er ein bod yn ceisio bodloni anghenion pob un o’n gwesteion, mae yna rai nodweddion am y dafarn a allai amharu ar fynediad pobl sydd â chyfyngiadau o ran symud, gan fod y dafarn yn hen iawn.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau neu os bydd angen unrhyw gymorth arnoch, mae croeso ichi ffonio 01239 841200 neu e-bostio info@nagsheadabercych.co.uk

Edrychwn ymlaen at eich croesawu.

Notice

Closed On Sunday and Monday Evenings

Lunch served on Friday, Saturday and Sundays only

Dogs welcomed on outside grassed beer garden parasol tables only

To reserve a table please use booking form on this website